Đừng quan tâm những gì người ta nói xấu mình!

Bạn biết đấy, cụm từ Gato ở Việt Nam được nhắc đến như một thói quen văn hóa ở  Việt Nam, mà thiết nghĩ tôi thấy cần phải loại bỏ nó bởi... Read more »